top of page

1. Inleiding

Het Klein OperaKoor Wilhelminapark is in maart 1999  opgericht in Utrecht door Jacobine Hoorntje.

 

2. Doelstelling

De Stichting Klein OperaKoor Wilhelminapark (hierna: Klein OperaKoor) heeft als doel het regelmatig uitvoeren van light opera en beoogt hiermee opera breder toegankelijk te maken. Het kooraandeel wordt uitgevoerd door het Klein OperaKoor, waarbij per productie anderen, zoals externe solisten, orkesten, dansers, etc., kunnen worden uitgenodigd.
Teneinde dit doel te bereiken wordt wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties, gerepeteerd in Utrecht onder leiding van een professionele dirigent en met ondersteuning van een pianist.

 

3. Toelatingsprocedure

De dirigent en een lid van de muziekcommissie beslissen over de aanname van nieuwe leden. Als de samenstelling van het koor daartoe aanleiding geeft, kan het bestuur een wachtlijst instellen voor een of meer stemgroepen.
Zij die actief willen zijn als koorzanger dienen te voldoen aan de door het bestuur te beoordelen zang- en acteerkwaliteiten en dienen in te stemmen met de onder punt 2 genoemde doelstelling.
Een aspirant-lid mag driemaal een repetitie bijwonen voordat hij of zij besluit om lid te worden van het Klein OperaKoor. Vervolgens neemt de dirigent een stemtest af. Dit gebeurt in aanwezigheid van een lid van de muziekcommissie en de introductiecommissie. Op basis van deze stemtest wordt bepaald of het aspirant-lid voldoende zangkwaliteit bezit om lid te worden van het Klein OperaKoor en tot welke stemgroep hij of zij behoort. Het is mogelijk dat het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst wordt.
Na toelating vult het nieuwe lid een formulier in waarmee hij of zij verklaart akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement van het Klein OperaKoor. Tevens verklaart het nieuwe lid zich bereid tot het verrichten van werkzaamheden ten dienste van het koor. Hierna volgt plaatsing op de ledenlijst.

4. Leden

a. Repetities

Van de leden wordt verwacht dat zij de repetities bijwonen. Bij afwezigheid meldt het lid dit voor de repetitie via de contactpagina op de website. De stemcoördinatoren nemen contact met het lid op indien hij of zij vaak afwezig is om te informeren naar de reden. Een lid mag in de periode van 6 weken voorafgaand aan een productie niet verzuimen. Bij verzuim in deze periode kan uitsluiting van deelname aan deze productie het gevolg zijn. In voorkomende gevallen kan hiervan in overleg met bestuur en dirigent worden afgeweken. Indien een lid van tevoren weet dat hij of zij niet kan deelnemen aan een optreden dan meldt hij of zij dit bij het bestuur en bij de dirigent.
De leden bereiden zich thuis zo veel mogelijk op de repetitie voor. Tijdens de repetities wordt van alle stemgroepen een actieve deelname verwacht.

B. Stemtesten

Naast de in punt 3 genoemde toelatingsstemtest wordt van alle koorleden periodiek een stemtest afgenomen. Deze stemtest is verplicht. Indien een lid niet deelneemt aan de periodieke stemtest waarvoor hij of zij is uitgenodigd, kan het bestuur besluiten het lidmaatschap (eenzijdig) op te zeggen. De stemtest wordt afgenomen door de dirigent. Als de uitslag van de stemtest positief is kan het lid aanblijven in de eigen stemgroep of, in overleg, worden ingedeeld in een andere stemgroep. Tevens kan een lid een advies ter verbetering van de stemkwaliteit ontvangen, bijvoorbeeld het volgen van zanglessen. In die gevallen waarbij de stemkwaliteit van een lid niet meer voldoende blijkt om deel te nemen aan de uitvoeringen van het koor, wordt samen met het lid naar een oplossing gezocht. Beëindiging van het lidmaatschap behoort dan tot de mogelijkheden.


C. Uiterlijke presentatie koorleden

Bij uitvoeringen is de koorkleding zwart-rood. Bij uitvoeringen van grote producties zullen de deelnemers de bij de productie behorende kleding dragen. De map waarin de muziekstukken worden bewaard, wordt door ieder lid zelf aangeschaft. Om redenen van uniformiteit is dit een zwarte map.

5. Contributie

Leden betalen een door het bestuur vastgestelde jaarlijkse contributie die, na oproep van de penningmeester, voldaan wordt door een bancaire overschrijving. De leden betalen de contributie in een keer voor een vol kalenderjaar. In termijnen betalen is mogelijk in overleg met de penningmeester. De penningmeester maakt voor oktober van het lopende jaar de hoogte van de contributie voor het daaropvolgende jaar bekend. (2021: € 275,--). Nieuwe leden zijn in het eerste jaar contributie verschuldigd naar rato van de voortgang van dat jaar. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie. 

Projectleden betalen naar rato van de duur van het project. (Trijn: € 230,--)

6. Repertoire

Het bestuur stelt in overleg met de muziekcommissie en de dirigent de in studie te nemen muziek vast. De muziekcommissie draagt hiervoor in belangrijke mate de muziekstukken aan. De voor een productie door het bestuur bestelde muziekboeken worden door de koorleden zelf betaald.

7. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 natuurlijke personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, eventueel aangevuld door een lid. Van alle koorleden wordt verwacht dat zij ten minste 1 keer tijdens hun lidmaatschap een bestuursfunctie vervullen of dat zij een functie vervullen binnen een van de commissies (zie 8).

8. Commissies

Op voorstel van het bestuur kunnen commissies worden ingesteld voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Er zijn twee soorten commissies: vaste en tijdelijke commissies.

Vaste commissies

 • muziekcommissie;

 • huishoudelijke commissie;

 • introductie commissie.

Vaste commissies blijven bestaan totdat het bestuur de aan de commissie gedelegeerde taak terugneemt.

Tijdelijke commissies

 • kascommissie;

 • productiecommissie;

 • pr-commissie;

 • sponsorcommissie;

 • lustrumcommissie.

Tijdelijke commissies worden na het volbrengen van hun taak ontbonden.
Daarbij geldt voor de kascommissie dat zij wordt ontbonden na het verlenen van décharge aan de penningmeester (dit vindt jaarlijks plaats). De productie- en de pr- en sponsorcommissie worden ontbonden na het voltooien van elke grote productie.

Bij elke commissie is een bestuurslid contactpersoon tussen de betreffende commissie en het bestuur, dan wel lid van de betreffende commissie. Er is regelmatig overleg tussen het bestuurslid dat contactpersoon is en de desbetreffende commissie. Ook kunnen individuele leden om hand- en spandiensten worden gevraagd zonder dat er een commissie voor wordt opgericht.

 

9. Jaarvergadering

Jaarlijks, bij voorkeur in februari, wordt door het bestuur een jaarvergadering georganiseerd. Hierin wordt door de bestuursleden verslag uitgebracht van het afgelopen jaar. Van tevoren wordt een kascommissie benoemd ter controle van de financiën. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:

 • (jaar)verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;

 • rekening en verantwoording over het financiële beleid;

 • verslag van de bevindingen van de kascommissie;

 • het toelichten van de begroting voor het lopende jaar.

De overige agendapunten voor de jaarvergadering worden door het bestuur vastgesteld.

10. Slot

De koorleden houden zich aan dit Huishoudelijk Reglement. In gevallen waarin dit document niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement. Bij wijziging van dit reglement, ontvangt elk lid een gewijzigd exemplaar.

Utrecht, oktober 2020

bottom of page